Opis projektu

Evaluation of European Perpetrator Programmes (IMPACT, Daphne-III)

Głównymi celami projektu IMPACT są:

  1. Uzupełnienie luki w wiedzy na temat ewaluacji europejskich programów dla sprawców przemocy domowej
  2. Opracowanie rozwiązań w zakresie harmonizacji monitoringu rezultatów (jako pierwszy krok w kierunku harmonizacji metodologii ewaluacyjnej)

Główne cele projektu osiągnięto przez:

  • Dostarczenie przeglądu i analizy aktualnych praktyk dotyczących monitoringu rezultatów stosowanych w europejskich programach dla sprawców przomocy domowej (grupa robocza 1)
  • Dostarczenie przeglądu i analizy badań i studiów na temat ewaluacji programów dla strawców przemocy domowej (grupa robocza 2)
  • Identyfikację możliwości dla i trudności związanych z przeprowadzeniem ogólnoeuropejskich badań nad rezultatami projektów dla sprawców przemocy domowej (grupa robocza  3)
  • Opracowanie zestawu narzędzi używanych do  pomiarów wyników osiąganych przez uczestników programów (grupa robocza 4)

Prace w projekcie realizowano w 5 grupach roboczych:

Grupa robocza 1

Zadaniem pierwszej grupy roboczej było dostarczenie przeglądu praktyk stosowanych w monitoringu rezultatów w europejskich programach dla sprawców przemocy domowej. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie ogólnieuropejskiego badania surveyowego, które pozwoliło na zdobycie informacji o sposobach funkcjonowania poszczególnych programów, metod ich działania, kontekście ich pracy i praktykach odnośnie do monitoringu rezultatów programów. Wyniki badania zostały opublikowane w Dokumencie roboczym 1 oraz w 2 artykułach naukowych które ukażą się w 2015 roku.

Grupa robocza 2

Zadaniem drugiej grupy roboczej było przeprowadznie szczegółowej analizy europejskich studiów ewaluacyjnych dotyczących programów dla sprawców przemocy domowej w celu wypracowania kryteriów, które doprowadzą do wzmocnienia praktyk ewaluacyjnych i wspomogą opracowanie zestawu narzędzi do mierzenia wpływu programów na ich uczestników. Celem grupy roboczej 2 było opracowanie szczegółowej wiedzy na temat podejść stosowanych w europejskich studiach ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod, wkładu, wydajności i mierników rezultatów programów. Nacisk położono także na stworzenie zestawu kryteriów mających pomóc w ujednoliceniu i wypracowaniu realistycznych podejść i metodologii by w ten sposób wytyczyć kierunki dla „nowej generacji”studiów ewaluacyjnych. Wyniki badania zostały opublikowane w Dokumencie roboczym 2 oraz w 2 artykułach naukowych które ukażą się w 2015 roku.

Grupa robocza 3

Celem grupy roboczej 3 była identyfikacja modeli ewaluacyjnych i instrumentów badawczych, które potencjalnie mogą być użyte w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w różnych krajach i różnych kontekstach (kulturowych, legislacyjnych itp.) a także zbadanie możliwości dla zcentralizowanego gromadzenia i zcentralizowanych analiz porównywalnych grup danych. Wyniki badania zostały opublikowane w Dokumencie roboczym 3 oraz w 2 artykułach naukowych które ukażą się w 2015 roku.

Grupa robocza 4

Zespół grupy roboczej 4 opracował zestaw narzędzi do monitoringu wpływu europejskich programów na ich uczestników. W skład zestawu wchodzi narzędzie on-line umożliwiające załadowanie danych, które w dalszej kolejności mogą być analizowane na centralnym poziomie. Zestaw narzędzi pozwala na bezpośrednią ewaluację wyników programu, bez konieczności konsultowania się z wykwalifikowanymi badaczami. 

Grupa robocza 5

Celem ostatniej grupy roboczej jest rozpowszechnianie rezultatów projektu i produktów wypracowanych przez zespół projektowy. W ramach grupy roboczej w październiku 2014 zorganizowano I Europejski Kongres poświęcony Ewaluacji Programów dla Sprawców Przemocy Domowej. Więcej informacji na temat kongresu dostępne jest pod linkiem.